Home 커뮤니티 자유게시판

자유게시판

TOPIK2 trial class open and learner recruitment (free)

작성자 최고관리자
작성일 2022.02.23
조회수 6,820

안녕하세요, 말샘입니다.

우리는 회원님들에게 아래와 같이 TOPIK 2 시범수업에 관하여 알려드리니

TOPIK 2 시범수업을 원하는 분들은 2월 27일까지 메일로 회신해 주시기 바랍니다.

 

TOPIK 2 시범수업

개강 일시 : 2022년 3월 2일

수업 시간 : 매주 월, 수, 금 20:00 - 20:30 (한국시간 기준)

담당 교원 : TOPIK 2 전문교원 (우무희 선생님)

강의 형태 : 온라인 Zoom 수업

수강료 : 무료

신청 자격

1. 한국어 중급 수준 회원

2. 말샘 유료수업 회원은 전원 신청 가능

3. 말샘 시범수업을 받은 회원 중 TOPIK 2 시험을 준비하는 회원(선착순 접수)

신청방법 : 이메일로 회신(참가신청 명시)

접수 마감 : 2022. 2. 27 (일) 

* 기타 문의사항은 admin@maalsam.com 으로 연락주시기 바랍니다.

 

감사합니다.

 

 


 

 

Hello, this is Maalsam.

We inform you about the TOPIK 2 trial class as follows. If you want to take the TOPIK 2 trial class, please reply us by February 27th.

 

TOPIK2 Trial Class

1. Class opening date: March 2nd, 2022

2. Class Date: Every Monday, Wednesday, Friday 20:00 - 20:30 (Korean time)

3. Tutor: TOPIK 2 Professional Tutor (Woo, Muhee)

4. Class type: Online Zoom class

5. Tuition Fee: Free

6. Qualifications to apply

  - Intermediate level of Korean proficiency (All classes are taught in Korean language only)

  - All Maalsam paid class members can apply

  - All Maalsam members who preparing for the TOPIK2 can apply (first-come-first-served basis)

7. How to apply: Reply by e-mail (with your confirmation to apply)

8. Application deadline: 2022. 2. 27 (Sun)

 

If you have any questions, please contact us :  admin@maalsam.com.

 

Thanks

 

 


 

 

Xin chào, đây là Maalsam.
Chúng tôi thông báo đến bạn về lớp học thử TOPIK 2 như sau. Nếu bạn muốn tham gia lớp học thử TOPIK 2, vui lòng trả lời chúng tôi trước ngày 27 tháng 2.

Lớp học thử TOPIK


1. Ngày khai giảng: 02/03/2022
2. Ngày học: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, 20:00 - 20:30 (giờ Hàn Quốc)
3. Gia sư: TOPIK 2 Professional Tutor (Woo, Muhee)
4. Loại lớp: Lớp Zoom trực tuyến
5. Học phí: Miễn phí
6. Các điều kiện để ứng tuyển
  - Trình độ tiếng Hàn trung cấp (Tất cả các lớp học chỉ dạy bằng tiếng Hàn)
  - Tất cả các thành viên lớp trả phí của Maalsam đều có thể đăng ký
  - Tất cả các thành viên Maalsam chuẩn bị cho TOPIK2 đều có thể đăng ký (trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước)
7. Cách đăng ký: Trả lời qua e-mail (có xác nhận của bạn để đăng ký)
8. Hạn nộp hồ sơ: 2022. 2. 27 (CN)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi: admin@maalsam.com.
Thanks