Home 고객센터 공지사항

공지사항

5월 19일 공휴일 안내

작성자 말샘
작성일 2021.05.18
조회수 1,090

5월 19일은 부처님 오신 날로 공휴일입니다.

이 날은 레벨테스트 및 문의사항을 받지 않는 점 양해 부탁드립니다.

학습자와 교원 모두 회원가입 및 수강신청이 완료되어야 관리자가 매칭을 진행할 수 있습니다.

어느 정도 수업시간이 지연되는 점 양해 부탁드립니다. 

최대한 빠르게 수업 진행 도와드리겠습니다.

늦어도 다음 주에는 수업을 진행할 수 있게 하겠습니다. 감사합니다.


May 19th is the day of the Buddha's arrival.

This day is a public holiday.

Therefore, we ask for your understanding that we do not accept level tests and inquiries.

Both learners and teachers must sign up for membership and register for classes before the administrator can proceed with matching.

We ask for your understanding that the class time is delayed to some extent.

We will help you progress to the class as quickly as possible.

We will be able to conduct classes next week at the latest. Thank you.


Ngày 19 tháng 5 là ngày Đức Phật nhập thế.

Ngày này là một ngày lễ.

Do đó, chúng tôi mong bạn thông cảm rằng chúng tôi không chấp nhận các bài kiểm tra và yêu cầu cấp độ.

Cả người học và giáo viên đều phải đăng ký thành viên và đăng ký lớp học trước khi quản trị viên có thể tiến hành đối sánh.

Chúng tôi mong bạn thông cảm rằng thời gian của lớp học bị trì hoãn ở một mức độ nào đó.

Chúng tôi sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh nhất có thể.

Chúng tôi sẽ có thể tiến hành các lớp học chậm nhất vào tuần tới. Cảm ơn bạn.